Nieuws

Heeft u voor 1 januari 2017 een boete gekregen van een uitkeringsinstantie?

12-03-2019

Heeft u voor 1 januari 2017 een boete gekregen van een uitkeringsinstantie? Uitkeringsinstanties moeten teveel betaalde uitkering terugvorderen als het feit dat er teveel is betaald het gevolg is van het niet verstrekken van inlichtingen door de uitkeringsgerechtigde. Alleen in de uitzond...

pizzabezorgers in loondienst?

29-01-2019

Bezorgers Deliveroo vallen onder arbeidsovereenkomst!?   In een uitspraak van 23 juli 2018 oordeelde de rechtbank Amsterdam nog dat een maaltijdbezorger van Deliveroo als opdrachtnemer had te gelden en niet als werknemer. Op 15 januari 2019 oordeelde de rechtbank Amsterdam anders. ...

Uitbreiding geboorteverlof

10-01-2019

Vanaf  1 januari 2019 krijgt de partner van de moeder bij de geboorte van een baby een week vrij (bij een fulltime dienstverband). Vanaf 1 juli 2020 worden de verlofmogelijkheden voor partners na de komst van een baby verder uitgebreid, tot maximaal zes weken.Dit staat in de nieuwe Wet Invoerin...

Wajonguitkering afgewezen

10-01-2019

Het UWV maakt veel fouten bij het toekennen of afwijzen van een Wajonguitkering voor jonge mensen met een handicap of chronische ziekte. In een intern rapport staat volgens Trouw dat in 21 procent van de onderzochte dossiers sprake was van een ,,onjuiste conclusie ten aanzien van het recht op een ui...

Erfenis: hoe moet je die aanvaarden?

10-01-2019

Als iemand overlijdt, gaat haar of zijn erfenis naar de erfgenamen. Een erfenis bestaat uit alle bezittingen én schulden die de overledene achterlaat. Erfgenamen zijn personen of instellingen die door het overlijden een erfenis of legaat krijgen. Bijvoorbeeld geld of een kostbaar voorwerp.Als u erf...

hoe zit dat met een erfenis bij echtscheiding?

10-01-2019

Ik ga scheiden: hoe zit dat met mijn erfenis? De meeste mensen zijn getrouwd in gemeenschap van goederen. Dat betekent dat bij de scheiding alle bezittingen gelijk moeten worden verdeeld. Als één van de partners tijdens het huwelijk een erfenis of schenking heeft ontvangen, valt dit in ...

de rijdende rechter

05-12-2018

Is de Rijdende Rechter een echte rechter? Het antwoord is: Ja, meester John Reid is een echte, 100 procent officiële rechter. Je kan hem in toga in de zittingszalen van rechtbank Noord-Holland tegenkomen. Toch zie je op televisie geen echte rechtszaak, maar een vorm van ‘arbitrage’ di...

Wet arbeidsmarkt in balans

08-11-2018

De Wet arbeidsmarkt in balans bevat een aantal samenhangende maatregelen. Hieronder volgen de belangrijkste:Ontslag wordt ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zogenaamde cumulatiegrond. Nu moet de werkgever aan een van de acht ontslaggronden volledig voldoen. Deze ni...

Voogdijkinderen

08-11-2018

08 november 2018Voogdijkinderen worden te weinig betrokken bij de besluiten die over hen worden genomen. Dit schrijft Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer in een brief aan de verantwoordelijke ministers en instellingen.In Nederland staan bijna 12.000 kinderen onder volledige voogdij van een gecerti...

Beschikking Werkhervattingskas

07-11-2018

  Whk-beschikking 2019 zorgvuldig controleren Geen enkele werkgever wil te veel premie voor de Werkhervattingkas (Whk) betalen. Het is daarom van groot belang om de beschikking met de premie voor 2019 onder de loep te nemen De Belastingdienst verstuurt de beschikking Werkhervat...

Eigen advocaat

07-11-2018

    U kunt een eigen advocaat kiezen als u een rechtsbijstandverzekering heeft. De meeste mensen die een rechtsbijstandverzekering hebben weten dat niet en denken dat zij verplicht zijn hun zaak door de verzekeraar of een door de verzekeraar aangewezen advocaat te laten ...

Invalkrachten in het onderwijs

10-07-2018

Invalleraar mag vaker bijspringen voor zieke collega Nieuwsbericht | 09-07-2018 | 16:51 Scholen in het primair onderwijs (het basisonderwijs en speciaal onderwijs) kunnen komend schooljaar invalkrachten die invallen voor zieke leraren meerdere contracten achter elkaar aanbieden. Minis...

Nieuwe collega

04-07-2018

Per 1 april 2018 is Bert aan het Rot ons team komen versterken. Daarmee hebben wij ook de rechtsgebieden waarop we hulp kunnen bieden uitgebreid. Bert heeft Nederlands Recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na zijn afstuderen in 2001 heeft hij ruime ervaring opgedaan bin...

Auto gaat stuk na afloop garantietermijn. Dikke pech…...of toch niet?

04-07-2018

 Stel, je hebt als particulier bij een plaatselijk garagebedrijf een (gebruikte) auto gekocht voor een bedrag van € 8.500,00 en na amper vier maanden hoor je tijdens het rijden plotseling een grote knal onder de motorkap. Verder doorrijden blijkt niet meer mogelijk te zijn. Nadat ...

Hoeveel kost een zieke werknemer?

04-07-2018

Wist u dat u als werkgever tot 12 jaar de kosten van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van zieke werknemers door belast kunt krijgen? Als uw werknemer ziek is moet u gedurende de eerste 2 jaren per jaar minstens 70% van het loon betalen. Dat betekent in twee jaar dus 140%. In de mees...

Het is weer vakantietijd!

14-06-2018

Het is weer vakantietijd!Hoe zit dat nou ook weer met vakantiedagen? Heb je bijvoorbeeld altijd recht om in de zomer twee of drie weken doorbetaalde vakantie op te nemen? Vakantiedagen bouw je op naar rato van de omvang en duur van je dienstverband. Het kan dus zijn dat je in de zomer nog niet v...

Slingerbeurs 2018

05-04-2018

Vrijdag 13 april 2018 nemen wij deel aan de Slingerbeurs in het ROC  in Almelo.Wij zijn één van de aanbiedende bedrijven. Onze kantoorgenoot Carolien Peper maakt deel uit van het bestuur van de Slingerbeurs. De Slingerbeurs is een jaarlijks terugkerend event in onder meer ...

Rechten en plichten als erfgenaam

05-04-2018

  Wat zijn mijn rechten en plichten als erfgenaam?   Een overlijden kan veel emoties meebrengen, en in alle commotie komt het regelmatig voor dat de achterblijvers, vaak goedbedoeld, de nalatenschap afhandelen zonder stil te staan bij de rechten en plichten van eenieder. ...

Alsnog zwangerschapsuitkering zelfstandigen

15-03-2018

Nieuwsbericht | 08-03-2018 | 08:22Vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, kunnen vanaf 15 mei 2018 een compensatie aanvragen bij het UWV. De aanvraagperiode loopt tot 1 oktober 2018. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de regeling geteke...

Arbowet 1 juli 2018

15-03-2018

De Arbeidsomstandighedenwet is veranderd per 1 juli 2017 en daarmee een aantal regels rond gezond en veilig werken. De vernieuwde wet heeft gevolgen voor de werkgever, de werknemer, de bedrijfsarts en de preventiemedewerker, maar ook voor het medezeggenschapsorgaan in de vorm van een ondernemingsr...

Een Bijstandsuitkering en Marktplaats?

15-03-2018

Een bijstandsuitkering en goederen verkopen via Marktplaats? Mag je, als je een bijstandsuitkering ontvangt (uitkering op grond van de Participatiewet), goederen verkopen op Marktplaats, zonder dat aan de gemeente te melden, en de opbrengst houden? De Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter die...

Partneralimentatie na 12 jaar?

15-03-2018

Verlenging van partneralimentatie na 12 jaar, kan dat? In de meeste gevallen stelt de rechter tijdens een echtscheidingsprocedure geen termijn vast voor de duur van de partneralimentatie. De verplichting om partneralimentatie te betalen, eindigt dan van rechtswege na 12 jaar, onder de voorw...

ZZP'ER EN CONCURRENTIEBEDING

21-12-2017

(Echte) ZZP’ers zijn geen werknemer, vallen zijn niet onder het arbeidsrecht en daarom is ook de wettelijke regeling over het concurrentie- en relatiebeding niet op ZZP’ers van toepassing. Een belangrijk punt van de wettelijke regeling is dat het concurrentiebeding (eigenlijk non-concurrentiebed...

ZIEK GEWORDEN TIJDENS DE VAKANTIE

05-07-2017

Er is een verschil tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Jaarlijks heeft een werknemer recht op vakantie van vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week. Dit zijn de wettelijke vakantiedagen. Bij een fulltime dienstverband komt dat neer op 20 vakantiedagen per jaar.De meeste werkn...

GAAT U TROUWEN: EERLIJK ZULT U ALLES DELEN?

29-06-2017

Vanaf 1 januari 2018 zal het niet meer automatisch zo zijn dat er een wettelijke gemeenschap van goederen ontstaat als u in het huwelijk treedt. Nu is het nog zo dat al hetgeen u voorheen bezat door het huwelijk gemeenschappelijk wordt, uitzonderingen daargelaten. Dit geldt ook voor eventuele schuld...

NIEUWE COLLEGA WELKOM BIJ CENTRUM ADVOCATEN

29-06-2017

Nieuwe collega  welkom bij Centrum AdvocatenWij zijn een informeel en collegiaal team van momenteel vier advocaten gevestigd in een mooi pand in het centrum van Almelo,  op enkele minuten lopen van de rechtbank en per openbaar vervoer en auto goed bereikbaar.Wij willen ons team versterken ...

VAKANTIEAANVRAAG GEWEIGERD?

24-05-2016

Veel mensen hebben de komende zomermaanden vakantie. Als u in dienstbetrekking werkt zal de vakantie aangevraagd moeten worden bij de werkgever. Er zullen ook werknemers die door hun werkgever teleurgesteld worden omdat hun vakantieaanvraag wordt geweigerd. Mag dat eigenlijk wel?De hoofdregel is dat...

TIJDSTIP GRATIS INLOOPSPEEKUUR VERANDERD

16-11-2015

Elke donderdag hebben wij een gratis inloopspreekuur, vanaf donderdag 18 november 2015 van 15.00 tot 17.30 uur. U kunt hier gratis terecht met uw vragen over echtscheiding, alimentatie, omgangsregelingen, erfrecht, uitkeringen, bezwaar indienen bij de gemeente of UWV, ontslag, cao, WSNP enz. Het spr...

EERSTE KAMER AKKOORD MET WETSVOORSTEL DOORWERKEN NA AOW-GERECHTIGDE LEEFTIJD

06-10-2015

Het arbeidsrechtelijk regime wordt versoepeld voor ouderen die blijven doorwerken nadat ze de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. De Eerste Kamer ging dinsdag akkoord met een wetsvoorstel daartoe van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Kamerstuk 34 073). De nieuwe wet gaat op...

STAAT AANSPRAKELIJK VOOR MISGELOPEN VAKANTIEDAGEN

28-09-2015

Tot 1 januari 2012 kreeg een werknemer die werd ontslagen na langdurig ziek te zijn geweest, alleen vakantiedagen uitbetaald over de laatste zes maanden van zijn ziekte. Het Europees Hof heeft in 2009 geoordeeld dat deze beperkte opbouw van vakantiedagen bij ziekte in strijd is met Europese regels. ...

ZORGVERLOF PER 1 JULI 2015

18-06-2015

Als uw kind, partner of ouder ziek is kunt u kortdurend zorgverlof opnemen. U heeft recht op langdurend zorgverlof als één van hen langere tijd levensbedreigend ziek is. Met ingang van 1 juli 2015 kunt u kort-en langdurend zorgverlof ook aanvragen voor tweedegraads bloedverwanten (grootouders, kle...

SAMENWONEN EN EEN BIJSTANDSUITKERING

11-03-2015

De hoogte van een bijstandsuitkering (sinds 1 januari 2015: Participatiewet) is onder meer afhankelijk  van de woon- en leefsituatie van de betrokkene. Er is nog al eens verschil van mening over de vraag of iemand samen woont, officieel: of iemand een gezamenlijke huishouding met iemand anders ...

WET HERVORMING KINDREGELINGEN PER 1 JANUARI 2015

01-12-2014

Met ingang van 1 januari 2015 worden nieuwe regelingen van kracht die van invloed kunnen zijn op kinderalimentatie. Enerzijds vervalt de alleenstaande ouderkorting, en wordt er een nieuwe tegemoetkoming ingevoerd, de alleenstaande ouderkop. Deze wijzigingen zijn van invloed op de vraag hoeveel behoe...

VANAF NU OOK ADVIES EN BIJSTAND IN ERFRECHTELIJKE KWESTIES

27-11-2014

Wij bieden ook advies en bijstand aan als het gaat om erfrechtelijke zaken. Renate Schepers heeft, als eerste advocaat in Overijssel, onlangs de juridische opleiding erfrecht met goed gevolg afgerond. De afwikkeling van een nalatenschap is al vervelend genoeg; als daarbij problemen of tegenstellinge...

COLUMN

05-11-2014

Regelmatig verschijnt er een column van ons in het Almelo's Weekblad over zaken die wij in onze dagelijkse praktijk tegenkomen en waarvan we denken dat die interessant genoeg zijn om meer bekendheid aan te geven....

GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN: NOG VAN DEZE TIJD?

24-10-2014

Een kleine meerderheid van de jongeren geeft aan niet in gemeenschap van goederen te willen trouwen. "Iedere partner behoudt zijn eigen bezittingen en schulden waardoor er bij scheiding niets verdeeld hoeft te worden", vindt 57% van de ondervraagden. Vooral jongeren met gescheiden ouders zijn die me...

WANNEER EEN VAST CONTRACT

30-06-2014

De nieuwe Wet Werk en Zekerheid brengt onder meer veranderingen met zich mee voor mensen met een tijdelijk contract. Vanaf 1 juli 2015 kunnen werknemers met een tijdelijk contract na twee jaar aanspraak op een contract voor onbepaalde duur, een zogenaamd vast contract, maken. De tussenpoos waarbinne...

JONGEREN WILLEN GEEN PARTNERALIMENTATIE

25-06-2014

Na een scheiding moet er geen partneralimentatie worden betaald. Beide personen moeten dan gewoon weer voor zichzelf gaan zorgen. Dat vindt 60% van de jongeren, zo blijkt uit een onderzoek onder 1.000 jongeren in de leeftijd van 16 t/m 24 jaar van TNS NIPO naar aanleiding van de Dag van de Scheiding...

HEB IK RECHT OP EEN VAST CONTRACT?

05-05-2014

U heeft een oproepovereenkomst maar werkt regelmatig. Een oproepovereenkomst kan overgaan in een vast dienstverband als er een vast arbeidspatroon ontstaat. Er is sprake van een "rechtsvermoeden" van een vast dienstverband als u 3 maanden lang elke week (ongeacht het aantal uren) of minimaal 20 uur ...

LUISTER NAAR DE KINDEREN!

28-04-2014

Het kan niet vaak genoeg gezegd, in een echtscheiding is het van groot belang voor de kinderen dat er met hen rekening wordt gehouden en dat er naar hen wordt geluisterd. De advocaat-mediator van de vFAS is getraind in het voeren van gesprekken met de kinderen, als dat nodig blijkt te zijn. Een gesp...

WIJZIGING ONTSLAGBESLUIT

12-04-2014

Per 1 april 2014 is het Ontslagbesluit gewijzigd ten aanzien van AOW-gerechtigden en de toepassing van het afspiegelingsbeginsel in geval van bedrijfseconomisch ontslag.Per  1 april 2014 moet binnen een categorie uitwisselbare functies: functies, die naar functie-inhoud, vereiste kennis en vaar...

EVALUATIE VAN HET OUDERSCHAPSPLAN.

28-03-2014

Op 1 maart 2009 is de “Wet bevordering voortzetting ouderschap en zorgvuldige scheiding” in werking getreden. Deze wet stelt als eis dat er bij een echtscheiding door de ouders een ouderschapsplan moet worden opgesteld waarin zij afspraken maken over de gevolgen van de scheiding voor de minderja...

LIJFSDWANG BIJ NIET BETALEN ALIMENTATIE?

04-10-2013

Onlangs heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant bepaald dat lijfsdwang mag worden toegepast in een geval waarin de man niet voldeed aan zijn verplichting om partneralimentatie te betalen. Lijfsdwang is het zwaarste executiemiddel dat het civiel recht kent. De vrouw in kwestie werd toegestaan de man ...

ONTOELAATBARE BEPERKING IN DE TOEGANG TOT HET RECHT

02-10-2013

In een reactie op de verhogingen van de eigen bijdragen laat de specialisatievereniging van familierechtadvocaten, de vFAS, zich negatief uit. De vFAS is van mening dat er sprake is van een ontoelaatbare beperking in de toegang tot het recht en tot de rechter. De reactie is te vinden via de volgende...

OPSTELLEN OUDERSCHAPSPLAN

28-06-2013

Ouders die uit elkaar gaan, zijn wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Een verzoek tot echtscheiding wordt door de rechtbank pas in behandeling genomen nadat de ouders op zijn minst hebben geprobeerd samen een ouderschapsplan op te stellen. In een verzoekschrift tot scheiding moe...

SCHEIDING EN KINDEREN, HOE TE HANDELEN?

18-06-2013

Wanneer ouders uit elkaar gaan heeft dat een grote impact op hun kinderen. Zij zullen het in het begin waarschijnlijk moeilijk vinden dat hun ouders niet meer samen zijn. Er rust een grote verantwoordelijkheid op beide ouders om ervoor te zorgen dat de kinderen leren omgaan met de veranderde situati...

GRATIS INLOOPSPREEKUUR

10-06-2013

Elke donderdag van 15.00 tot 17.30 uur hebben wij een gratis inloopspreekuur. U hoeft van te voren geen afspraak te maken. Het kan wel voorkomen dat u even moet wachten. Indien u zeker wilt weten dat de advocaat die uw vraag kan beantwoorden die middag aanwezig is kunt u even bellen.Het spreekuur is...

GRATIS INLOOPSPREEKUUR

10-06-2013

Elke donderdag van 15.00 tot 17.30 uur hebben wij een gratis inloopspreekuur. U hoeft van te voren geen afspraak te maken. Het kan wel voorkomen dat u even moet wachten. Indien u zeker wilt weten dat de advocaat die uw vraag kan beantwoorden die middag aanwezig is kunt u even bellen.Het spreekuur is...

VECHTSCHEIDINGEN: PROBEER TE VOORKOMEN

23-05-2013

Volop in het nieuws: helaas komen vechtscheidingen voor. Vooral de kinderen worden er de dupe van. Uit onderzoek is gebleken dat voor kinderen de langdurige effecten van scheiden negatiever zijn naarmate er meer strijd is tussen de scheidende ouders.Voor een groot deel kunnen de gevolgen zo min moge...

VEREENVOUDIGING KINDERALIMENTATIE: WERKELIJK EENVOUDIGER?

08-05-2013

Per 1 april van dit jaar is de systematiek die wordt gebruikt om kinderalimentatie te berekenen gewijzigd. Het doel is een systeem te hanteren dat rechtvaardiger en eenvoudiger is. Tot nu toe is de berekening vooral maatwerk, toegespitst op de bijzonderheden van het specifieke geval. Dat zal sinds 1...

MEDIATION WERKT!

06-03-2013

Een cliente vannorgen: "de mediation heeft geholpen om op een respectvolle manier uit elkaar te gaan". Met name de kinderen varen er wel bij. Deze ondervinden zo min mogelijk hinder van de scheidingsperikelen.Meer informatie over scheiden via mediation? Bezoek ons gratis inloopspreekuur, elke donder...

KINDEROMBUDSMAN KOMT MET RAPPORT OVER VECHTSCHEIDINGEN

12-06-2012

Voor de zomer komt de Kinderombudsman met een rapport over de 30.000 kinderen die jaarlijks een scheiding meemaken. Dat meldt Marc Dullaert die sinds vorig jaar deze nieuwe functie vervult: ‘In te veel gevallen zijn dat vechtscheidingen die uitgevochten worden voor de rechter, waarbij kinderen in ...

KANTOOR CENTRUM ADVOCATEN FEESTELIJK GEOPEND

24-04-2012

Op 23 maart jongstleden is ons kantoor feestelijk geopend. Tijdens een borrel onthulde de deken van de plaatselijke Orde van Advocaten, mr. J. van der Hel, een kunstwerk dat speciaal voor ons was gemaakt door kunstenaar Laurens Morsink.De deken refereerde in zijn speech aan het boek van mr. F. Borde...

NIEUW ADVOCATENKANTOOR OPENT HAAR DEUREN IN HET CENTRUM VAN ALMELO!

29-10-2011

Vanaf 1 november is het zover: een aantal advocaten met jarenlange ervaring en diverse specialisaties, is samen gegaan en heeft een nieuw kantoor opgericht in het centrum van Almelo. De naam is, hoe eenvoudig: “Centrum Advocaten”. Het kantoor is gevestigd aan de Wierdensestraat 43 en zal bereikb...