STAAT AANSPRAKELIJK VOOR MISGELOPEN VAKANTIEDAGEN

28-09-2015

Tot 1 januari 2012 kreeg een werknemer die werd ontslagen na langdurig ziek te zijn geweest, alleen vakantiedagen uitbetaald over de laatste zes maanden van zijn ziekte. Het Europees Hof heeft in 2009 geoordeeld dat deze beperkte opbouw van vakantiedagen bij ziekte in strijd is met Europese regels. Als gevolg van deze uitspraak is de wetgeving in Nederland per 1 januari 2012 aangepast en bouwen werknemers die ziek zijn ook volledig hun vakantiedagen op. De Hoge Raad heeft op 18 september 2015 geoordeeld dat de Staat aansprakelijk is voor de schade die werknemers hebben geleden (als gevolg van de wetgeving die voor 1 januair 2012 gold), doordat zij bij ontslag na langdurige ziekte te weinig vakantiedagen uitbetaald hebben gekregen. Schadeclaims kunnen worden ingediend bij het ministerie van SZW.