Oproepkracht? Let op!

08-10-2019

Wat verandert er per 1 januari 2020 voor oproepkrachten?

Voor oproepkrachten gaat er per 1 januari 2020 het één en ander veranderen. Onder de term oproepovereenkomst vallen een aantal overeenkomsten zoals een nulurencontract of een min-maxcontract: De werkgever roept de werknemer op als er werk  is en de werknemer is verplicht om dan te komen.

Een nieuwe oproeptermijn

Als het aantal te werken uren niet duidelijk is afgesproken moet de werkgever de werknemer persoonlijk, minstens vier dagen van tevoren, oproepen anders is de werknemer niet verplicht om te komen werken.

Die oproeping moet schriftelijk of digitaal (bijvoorbeeld per e-mail of WhatsApp).  Gebeurt dat niet op die manier, dan is niet correct opgeroepen. Bij cao kan er een kortere oproeptermijn worden afgesproken, maar nooit minder dan 24 uur.

Als de oproep binnen vier dagen voor het begin van de werkzaamheden (gedeeltelijk) wordt ingetrokken of de werkgever wijzigt de tijdstippen, dan heeft de werknemer recht op loonbetaling over de periode waarvoor hij opgeroepen was.

Aanbod voor een vaste aantal uren

Nieuw is het aanbod voor een vaste arbeidsomvang. Na een oproepverband van 12 maanden moet de werkgever de werknemer in de 13e maand een aanbod doen voor een vast aantal uren dat gebaseerd is op de gemiddelde arbeidsomvang in de voorgaande 12 maanden. Doet de werkgever geen aanbod, dan heeft de werknemer recht op het niet-genoten loon vanaf de uiterlijke datum waarop de werkgever het aanbod had moeten doen. In de wet is opgenomen dat in deze gevallen recht op loon bestaat over de uren die de werknemer zou hebben gehad, als de werkgever het aanbod had gedaan en de werknemer daarmee akkoord was gegaan.

De minimumtermijn voor het doen van een oproep en het intrekken van een oproep is niet van toepassing als een vaste arbeidsomvang is overeengekomen.

Voor werknemers die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze nieuwe regels al langer dan 12 maanden op basis van een oproepcontract werken, is een overgangsbepaling opgenomen. Die bepaalt dat de werkgever binnen een maand na inwerkingtreding van de wetswijziging een aanbod voor een vaste arbeids(uren)omvang moet doen. Dat betekent dat deze werknemers een aanbod moeten krijgen vóór 1 februari 2020.

Heeft u vragen over het voorgaande: neem dan contact op met één van onze gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten.