Betaald ouderschapsverlof

28-10-2021

 

Betaald ouderschapsverlof met ingang van 2 augustus 2022!

In een op 2 augustus 2019 vastgestelde Europese richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers is bepaald dat ouderschapsverlof ten minste twee maanden betaald moet zijn. Dit betekent dat de Nederlandse wet moet worden aangepast.

De Nederlandse wetgeving voldoet voor het grootste gedeelte al aan deze Europese richtlijn, maar op een aantal punten nog niet. De Europese richtlijn voorziet onder andere in het recht van werknemers op twee maanden betaald ouderschapsverlof. Op dit moment hebben ouders tot het kind acht jaar oud is recht op onbetaald ouderschapsverlof. Alleen als in een  cao- of bedrijfsniveau andere afspraken zijn krijgen werknemers het verlof (gedeeltelijk) doorbetaald.

Op 12 oktober 2021 heeft de eerste kamer ingestemd met de Wet betaald Ouderschapsverlof (Wbo). De wet gaat op 2 augustus 2022 in en regelt dat ouders deels betaald verlof kunnen opnemen na de geboorte van hun kind. In het geval van adoptie- of pleegouderschap is betaald ouderschapsverlof ook mogelijk voor kinderen onder de 8 jaar. Dit geldt alleen voor het eerste jaar na de dag van de feitelijke adoptie of plaatsing. 

9 weken betaald ouderschapsverlof in 1e levensjaar kind

Ouders krijgen straks gedurende 9 weken ouderschapsverlof een UWV-uitkering ter hoogte van 50% van hun dagloon (tot 50% van het maximum dagloon). Voorwaarde is dat zij deze 9 weken opnemen in het eerste levensjaar van het kind.

Daarmee krijgen ouders meer tijd om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie. En om samen bewust keuzes te maken over de verdeling van werken en zorgen.

Betaald ouderschapsverlof bij kinderen die al geboren zijn vóór de invoering van de wet

Het ouderschapsverlof geldt ook voor sommige ouders die vóór de invoering van de wet een kind krijgen. Het kind moet op het moment dat de wet ingaat jonger dan 1 jaar zijn. Ook moeten ouders op dat moment werken (werknemer zijn). En nog niet het volledige recht (26 maal de arbeidsuur per week) op ouderschapsverlof hebben opgenomen. 

Aanvraag via werkgever

Werkgevers kunnen vanaf 2 augustus 2022 de aanvragen indienen bij UWV voor de uitkering voor de werknemers die gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof opnemen. De uitkering voor het betaald ouderschapsverlof dient achteraf, dus na de opname, te worden aangevraagd.