EVALUATIE VAN HET OUDERSCHAPSPLAN.

28-03-2014

Op 1 maart 2009 is de “Wet bevordering voortzetting ouderschap en zorgvuldige scheiding” in werking getreden. Deze wet stelt als eis dat er bij een echtscheiding door de ouders een ouderschapsplan moet worden opgesteld waarin zij afspraken maken over de gevolgen van de scheiding voor de minderjarige kinderen, zoals de verdeling van zorg- en opvoedingstaken, informatie-uitwisseling over de kinderen en kinderalimentatie. De doelstelling van het ouderschapsplan is conflicten over deze aspecten te beperken door ouders te verplichten hier voorafgaand aan de scheiding formele afspraken over te maken. De verwachting was dat dit overleg tussen de ouders de nadelige gevolgen van een scheiding voor kinderen zou verminderen.

Inmiddels is een eerste aanzet gedaan tot evaluatie van deze wet. Wat betreft de doelstellingen van het ouderschapsplan kunnen nog geen harde conclusies worden getrokken. Er zijn in ieder geval geen aanwijzingen dat het ouderschapsplan leidt tot meer contact tussen kinderen en beide ouders, of minder ouderlijke conflicten en minder problemen bij kinderen. Het huidige onderzoek is een eerste verkenning naar de effecten van het ouderschapsplan. Daarbij is vooral gebruikt gemaakt van bestaande onderzoeksgegevens die niet specifiek voor het evalueren van het ouderschapsplan zijn verzameld. Bovendien is voor veel kinderen die een scheiding na het invoeren van het ouderschapsplan hebben meegemaakt de scheiding nog van te recente datum om lange termijneffecten te kunnen bepalen.

In de pers wordt de nadruk gelegd op negatieve conclusies, als zouden de vechtscheidingen zijn toegenomen en zou het welbevinden van de kinderen zijn gedaald. Deze conclusies zijn echter niet te trekken op basis van deze voorlopige evaluatie van het ouderschapsplan. Verder onderzoek is nodig en zal ook verricht worden. De algemene indruk is wel dat, als gevolg van de verplichting om afspraken met elkaar te maken, de ouders verplicht meer contact met elkaar hebben als zij wellicht zouden willen en dat daardoor de kans groter is op conflicten.

De resultaten van het onderzoek is te downloaden via de website van het WODC van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.