WIJZIGING ONTSLAGBESLUIT

12-04-2014

Per 1 april 2014 is het Ontslagbesluit gewijzigd ten aanzien van AOW-gerechtigden en de toepassing van het afspiegelingsbeginsel in geval van bedrijfseconomisch ontslag.

Per  1 april 2014 moet binnen een categorie uitwisselbare functies: functies, die naar functie-inhoud, vereiste kennis en vaardigheden en vereiste competenties vergelijkbaar zijn en naar niveau en beloning gelijkwaardig zijn, eerst gekeken worden of zich daarin werknemers bevinden die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Indien dit het geval is, moeten deze werknemers het eerst voor ontslag in aanmerking worden gebracht voordat aan andere ontslagen binnen de betreffende functiegroep kan worden toegekomen.

Indien er meer AOW-gerechtigden zijn dan arbeidsplaatsen die in de betreffende functiegroep komen te vervallen, dient het anciënniteitsbeginsel te worden toegepast op de groep AOW-gerechtigden. De AOW-gerechtigde werknemer met het kortste dienstverband, komt dan het eerst voor ontslag in aanmerking.

Indien er meer arbeidsplaatsen vervallen dan het aantal AOW-gerechtigden, dient vervolgens het afspiegelingsbeginsel te worden toegepast. Hierbij geldt dat het leeftijdscohort ‘55+’ per 1 april 2014 gewijzigd wordt in ‘55 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd’.

Zoals gezegd gaat deze wijziging reeds in op 1 april 2014. Ontslagaanvragen die voor deze datum zijn ingediend, worden nog volgens de huidige regels beoordeeld.

De wijziging is gepubliceerd in de Staatscourant (Staatscourant 2014 nr. 5210, 26 februari 2014).