Auto gaat stuk na afloop garantietermijn. Dikke pech…...of toch niet?

04-07-2018

 Stel, je hebt als particulier bij een plaatselijk garagebedrijf een (gebruikte) auto gekocht voor een bedrag van € 8.500,00 en na amper vier maanden hoor je tijdens het rijden plotseling een grote knal onder de motorkap. Verder doorrijden blijkt niet meer mogelijk te zijn.


Nadat de auto voor onderzoek is afgesleept naar de verkopende partij, krijg je het slechte nieuws te horen dat de schade aan het motorblok aanzienlijk is en dat de herstelkosten zeer waarschijnlijk circa € 3.500,00 zullen bedragen. Omdat het probleem zich net buiten de contractuele garantietermijn heeft voorgedaan is de verkoper niet bereid om (een deel van) de herstelkosten voor zijn rekening te nemen. Daar sta je dan. Wat nu te beginnen?

 

In veel gevallen zal een koper van een auto in een bovengenoemd geval in al zijn onwetendheid de garage noodgedwongen opdracht geven om de auto te repareren. Je wilt immers toch weer rijden en in de koopovereenkomst staat bovendien vermeld dat er inderdaad maar drie maanden garantie is verstrekt op de auto. Dan heb je toch geen recht van spreken meer?

 

Niets is echter minder waar. Op grond van de wet moet de afgeleverde zaak (in dit geval de auto) aan de overeenkomst beantwoorden. De zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst indien hij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De wet zegt dat de koper mag verwachten dat de afgeleverde zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen. Bij een consumentenkoop wordt bovendien vermoed dat de zaak bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord, indien de afwijking (in dit voorbeeld het kapotte motorblok) van het overeengekomene zich binnen een termijn van zes maanden na aflevering openbaart, tenzij de aard van de zaak of de aard van de afwijking zich daartegen verzet.

 

In het hierboven omschreven voorbeeld is er sprake van consumentenkoop omdat er sprake is van koop met betrekking tot een roerende zaak (een auto) die wordt gesloten door een verkoper die handelt in het kader van zijn bedrijf en een particuliere koper.

 

Dus, ook al stelt de verkopende partij zich jegens de koper op het standpunt dat er slechts drie maanden garantie is afgesproken tussen partijen, dan nog kan de koper indien er sprake is van een consumentenkoop – in beginsel – aanspraak maken op kosteloos herstel, dan wel vervanging, van de afgeleverde zaak. In het uiterste geval kan de koper zelfs overgaan tot ontbinding van de koopovereenkomst.

 

Het bovenstaande voorbeeld geldt overigens niet alleen voor auto’s, maar voor alle roerende zaken (bijv. huishoudelijke apparatuur, meubels, brommers, motoren, plezierjachten enz.).

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp of hebt u een andere rechtsvraag, neem dan gerust contact met ons op. Onze vijf advocaten zijn gespecialiseerd op verschillende rechtsgebieden. Bovendien kunt u iedere donderdagmiddag tijdens ons spreekuur bij ons binnenlopen voor een gratis en vrijblijvend (advies)gesprek.