Vervallen vakantiedagen?

18-01-2022

VERVALLEN VAKANTIEDAGEN?

De wintersportvakantie achter de rug en plannen maken voor de zomervakantie? In deze Coronatijd gaat lang niet iedereen op vakantie. Het saldo openstaande vakantiedagen kan daardoor behoorlijk oplopen. In de wet is bepaald dat de wettelijke vakantiedagen 6 maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is verworven vervallen, tenzij werknemer niet in staat is geweest vakantie op te nemen. Dus de wettelijke vakantiedagen over 2021 vervallen op 1 juli 2022, tenzij…….

 12 januari 2022 werd een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag gepubliceerd. Daarin overwoog het hof:

"Vanuit de gedachte dat het recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon niet verloren mag gaan zonder dat de werknemer daadwerkelijk de mogelijkheid heeft gehad om van dat recht gebruik te maken, en dat de werknemer als de zwakkere partij binnen het dienstverband moet worden beschouwd, heeft het Hof van Justitie op 6 november 2018 overwogen dat uit art. 7 van de Europese richtlijn voor de werkgever de verplichting voortvloeit de werknemer in staat te stellen om dat recht uit te oefenen (...).

Wat betekent dit voor de praktijk?

De werkgever moet ervoor zorgen dat de werknemer daadwerkelijk in staat is zijn vakantie op te nemen en hem tijdig informeren dat hij niet-opgenomen vakantiedagen dreigt te verliezen.

Wanneer de werkgever zijn werknemers niet over de vakantierechten heeft geïnformeerd, hen niet in staat heeft gesteld de vakantiedagen op te nemen en hen niet over de gevolgen van het niet opnemen heeft geïnformeerd, komt de werkgever geen beroep op het verval/de verjaring van vakantiedagen toe.

Dus: als werkgever kunt u op 1 juli niet automatisch er vanuit gaan dat de dan nog over 2021 openstaande, niet genoten wettelijke vakantiedagen zijn komen te vervallen. Belangrijk is daarom om begin 2022 de werknemers tijdig op, of en zo ja, welk wettelijk tegoed nog bestaat, dring aan op het opnemen van vakantiedagen en stel werknemers in de gelegenheid die dagen nog voor 1 juli 2022 op te nemen en wijs ze op de gevolgen wanneer ze dat niet doen, namelijk dat de wettelijke dagen dan per 1 juli 2022 vervallen.